Δομικά έργα και Υπηρεσίες Μηχανικού

Η εταιρεία QATENERGY αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών για την κατασκευή, ανακαίνιση ή εκσυγχρονισμό ιδιωτικών ή δημοσίων κτιρίων, κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανοστασίων για κάθε χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εργασία μας αφορά σε:

  • έλεγχο νομιμότητας εκτέλεσης των εργασιών,
  • υλοποίηση τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων,
  • σύνταξη και υποβολή οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
  • επίβλεψη της κατασκευής του έργου,
  • ενέργειες προς τη φορολογική Αρχή και τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς, για την αποπεράτωση των απαραίτητων εργασιών για τη σύνδεση του κτιρίου με τις εταιρείες ρευματοδότησης και ύδρευσης.

Η εταιρεία QATENERGY, με την μακρόχρονη εμπειρία των Μηχανικών της, αναλαμβάνει επίσης άδειες εγκατάστασης και τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων, αναστέλλονται για 30 χρόνια ή και μόνιμα, οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την είσπραξη προστίμων και η επιβολή κάθε κύρωσης κατά του ιδιοκτήτη της αυθαίρετης κατασκευής και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για μη νόμιμες κατασκευές ή τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση, που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178/2013.