Κτηρίων και κατοικιών

Σε βιομηχανοστάσια, κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, κατοικίες και κτήρια διαφόρων άλλων χρήσεων, τα οποία κατασκευάστηκαν μέχρι πριν 15 περίπου έτη, πολύ σπάνια υιοθετήθηκαν βιοκλιματικά κριτήρια αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και κατασκευής. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα σε μεγάλα κτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχειώδεις βιοκλιματικοί παράγοντες, οδηγώντας τη λειτουργία του κτηρίου σε ψηλά λειτουργικά κόστη.

Η εταιρεία QATENERGY μελετά για λογαριασμό σας όλα τα δομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του κτηρίου που σας ενδιαφέρει και αφού εκτιμήσει ποσοτικά και ποιοτικά τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας του, σας προτείνει τις λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε το κτήριο να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να μειωθεί η απαιτούμενη δαπάνη για την ενέργεια που απαιτεί η χρήση του.

Για κάθε κτήριο, λαμβάνουμε υπόψη:

 • τον προσανατολισμό του κτηρίου
 • τη θερμομόνωση του κτηρίου
 • τα ανοίγματά του
 • τις ανάγκες φωτισμού και τον τρόπο που το κτήριο φωτίζεται
 • τη χρήση του και τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του
 • τις σκιάσεις του κτηρίου σε Δύση και Ανατολή 
 • τον τρόπο σκίασης των ανοιγμάτων του Νότου 
 • τη φύτευση του περιβάλλοντα χώρου 
 • τον υπάρχοντα εξοπλισμό ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού ή αερισμού 
 • τον τρόπο παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
 • την έκταση του περιβάλλοντος χώρου και την πιθανή ύπαρξη υπεδάφιων υδάτων.

Αν πρόκειται για κτήριο γραφείων, ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η έκταση και ο προσανατολισμός υαλοστασίων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τζαμιών, καθώς και: 

 • η ύπαρξη αιθρίων,
 • ο κεντρικός κλιματισμός του κτηρίου, 
 • η μόνωση της ταράτσας. 

Αν η χρήση του κτηρίου είναι βιομηχανική, τότε μεγάλη σημασία έχουν επίσης:

 • το αιολικό δυναμικό της περιοχής, 
 • η ηλιοφάνεια της περιοχής, 
 • ο παραγωγικός εξοπλισμός και η ισχύς των μηχανημάτων, 
 • οι παραγωγικές διαδικασίες, 
 • οι απαιτήσεις κορύφωσης της παραγωγικής διαδικασίας και η ενεργειακή απαίτηση της εγκατάστασης για την επίτευξή της, 
 • οι απαιτήσεις της παραγωγής σε ζεστό και κρύο νερό, σε πεπιεσμένο αέρα, 
 • ο αερισμός των χώρων παραγωγής στα σημεία έκλυσης θερμότητας,
 • η ποιότητα του εξοπλισμού παραγωγής, 
 • οι ηλεκτρικές καταναλώσεις του εξοπλισμού παραγωγής ζεστού και κρύου νερού, καθώς και η ηλεκτρική κατανάλωση για τη διακίνηση του νερού στα υδραυλικά δίκτυα, 
 • τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του δικτύου παροχής ισχύος.

Ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου, το μέγεθός του, τα οικονομικά δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν για κάθε κτήριο, η εταιρεία μας προτείνει τα καταλληλότερα μέτρα και παρεμβάσεις που θα ήταν απαραίτητα, προκειμένου να περιοριστεί κατά το μέγιστο δυνατό, τόσο η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και η χρήση υγρών ή στερεών καυσίμων.