Ψυκτικών θαλάμων

Οι ψυκτικοί θάλαμοι, συντήρησης ή κατάψυξης,  αποτελούν τον κύριο εξοπλισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, νωπών κηπευτικών ή φρούτων, με στόχο τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών (συντηρήσεις) ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (καταψύξεις).
Πολλές φορές ψυκτικές εγκαταστάσεις καλύπτουν ανάγκες παραγωγής, κυρίως τροφίμων.
Συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται επίσης στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, για τη διατήρηση σταθερών χαμηλών θερμοκρασιών σε χώρους παραγωγής ή αποθήκευσης, σύμφωνα κάθε φορά με τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
Αλλαντοβιομηχανίες, βιομηχανίες επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών, γαλακτοβιομηχανίες ή χώροι αποθήκευσης των παραγόμενων προϊόντων απαιτούν για τη λειτουργία τους χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες επιτυγχάνονται με τη χρήση εξοπλισμού αρκετά ενεργοβόρου.

Η εταιρεία μας προτείνει επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της βιομηχανικής ψύξης, οι οποίες εστιάζουν κυρίως:

  • Στον εκσυγχρονισμό ή/και αντικατάσταση ψυκτικών συγκροτημάτων παλαιάς τεχνολογίας με σύγχρονα, τα οποία εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο βαθμό απόδοσης (EER/COP). Νέας τεχνολογίας εξοπλισμός συνεπάγεται  κατανάλωση σημαντικά λιγότερης ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του ίδιου ψυκτικού αποτελέσματος.
  • Στη βελτιστοποίηση της θερμομόνωσης των ψυκτικών θαλάμων.
  • Στη σωστή κατασκευή του προθαλάμου, του ψυκτικού θαλάμου και της διαδικασίας εισαγωγής προϊόντων στον ψυκτικό θάλαμο.
  • Στις πόρτες των ψυκτικών θαλάμων και στον τρόπο που αυτές ανοίγουν και κλείνουν για την μετακίνηση προϊόντων.
  • Στον τρόπο αποθήκευσης των προϊόντων στους ψυκτικούς θαλάμους.
  • Στην ποιότητα των μονώσεων των αγωγών ψυκτικών μέσων ή νερού που τροφοδοτούν τους αεροψυκτήρες των θαλάμων.
  • Στη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των ψυκτικών μηχανημάτων και την αξιοποίηση κατά το δυνατό της απορριπτόμενης θερμότητας.
  • Στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης εποπτείας και καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας των θαλάμων, με απομακρυσμένο έλεγχο και ενημέρωση θερμοκρασιών.

Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού στα γραφεία διοίκησης ή στους χὠρους παραγωγής, τότε η εταιρεία μας επεμβαίνει και σ'αυτή την εγκατάσταση και αναδιοργανώνει τον τρόπο λειτουργίας του εξοπλισμού κλιματισμού. Αν η εγκατάσταση διαθέτει και κεντρικές μονάδες προκλιματισμένου ή κλιματιζόμενου αέρα, τότε το αυτόματο σύστημα ελέγχου της εγκατάστασης, αποτελεί μονόδρομο. Το αυτόματο σύστημα ελέγχου του εξοπλισμού κλιματισμού ελέγχει τη λειτουργία όλου του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμοκρασίες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος, την παρουσία ατόμων σε ένα χώρο, την ανάγκη αερισμού των χώρων, την απαίτηση εξαερισμού για την απόρριψη της εσωτερικά εγκλωβισμένης θερμότητας, κλπ.