Τοπογραφικές Μελέτες και Υπηρεσίες GIS

Οι Μηχανικοί της εταιρείας μας, με τη μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτουν αναλαμβάνουν με ευθύνη τοπογραφικές Μελέτες, ενώ ο πλήρης και σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες G.I.S. Πιο συγκεκριμένα, σας προσφέρουμε:

Α. Τοπογραφικές Μελέτες - Φωτογραμμετρία

 • Τοπογραφικά διαγράμματα, αποτυπώσεις εκτάσεων (υψομετρικές και οριζοντιογραφικές) 
 • Εφαρμογές ορίων επί του εδάφους και χαράξεις 
 • 3D αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 
 • Σύνταξη πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής 
 • Φωτοερμηνευτικές μελέτες 
 • Εναέριες εφαρμογές χαρτογράφησης και παραγωγής 3D μοντέλων
 • Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων 
 • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, ψηφιακών μοντέλων εδάφους/επιφάνειας 
 • Φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών

BΥπηρεσίες G.I.S 

 • Συλλογή και οργάνωση γεωγραφικών δεδομένων 
 • Παραγωγή χαρτών ισοϋψών, κλίσης, έκθεσης και σκίασης αναγλύφου 
 • Δημιουργία χαρτών πυκνότητας από σημειακή θεματική πληροφορία 
 • Δημιουργία ζωνών (buffers) με βάση την απόσταση ή την εγγύτητα από χωρικές οντότητες ή θεματικές πληροφορίες 
 • Υλοποίηση  ανάλυσης  ορατότητας  (γραμμή παρατήρησης, χάρτες ανάλυσης ορατότητας) 
 • Δόμηση μοντέλων επιφανείας τριών διαστάσεων 
 • Γεωαναφορά εικόνων και χαρτών 
 • G.I.S. για τη διαχείριση υδατικών πόρων