Μελέτες Περιβάλλοντος

Η εταιρεία QATENERGY διαθέτει έμπειρους Μηχανικούς για τη σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και την υποβολή των Μελετών στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και την παρακολούθησή τους στα αρμόδια τμήματα των Υπηρεσιών.
Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός, τα όργανα, καθώς και το λογισμικό που διαθέτουμε, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εκπόνησης του πλήρους εύρους των απαραίτητων για τα έργα Μελετών, όπως Γεωτεχνικών και Γεωλογικών, Υδραυλικών Έργων, Μελετών Διαχείρισης και Διάθεσης Υδατικών Πόρων και Λυμάτων, Συγκοινωνιακών Έργων και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
 
Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
 • Θεμελίωση κτιριακών έργων. 
 • Επιφανειακές θεμελιώσεις / βαθιές θεμελιώσεις με χρήση πασσάλων (μεταλλικών, σκυροδέματος).
 • Αντιστήριξη εδαφικών εκσκαφών με κατάλληλα συστήματα αντιστήριξης.
 • Θεμελίωση έργων υποδομής πολιτικού μηχανικού (γέφυρες, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης, κ.ά.).
 • Οπλισμένα επιχώματα / τοίχοι αντιστήριξης οπλισμένου εδάφους.
 • Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολισθήσεων - ενίσχυση πρανών.
 • Οδικά και σιδηροδρομικά έργα: ευστάθεια επιχωμάτων, ορυγμάτων, οδοστρώματα.
 • Θεμελίωση λιμενικών έργων (κρηπιδότοιχου, κυματοθραύστη).
 • Μελέτη αποκατάστασης βλαβών σε υφιστάμενα λιμενικά έργα με υποστηρικτική διεξαγωγή υποβρύχιας αυτοψίας, βυθομέτρηση με χρήση sonar, μετρήσεις διαστάσεων ύφαλων τεχνικών έργων, φωτογραφική τεκμηρίωση. 
 • Μελέτη βελτίωσης εδαφών
Υποστηρικτικές Στατικές Μελέτες 
 • Εκπονούνται οι στατικές μελέτες για τεχνικά έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού και συγκεκριμένα τοίχοι αντιστήριξης, φρεατοπάσσαλοι, οχετοί, γέφυρες, κατασκευές αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών, κ.ά.
Γεωλογικές μελέτες και έρευνες
 • Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας σε προς πολεοδόμηση περιοχές.
 • Μελέτες αντιμετώπισης και αποκατάστασης κατολισθητικών φαινομένων, εδαφικών μετακινήσεων και καταπτώσεων βράχων.
 • Εκτίμηση πιθανότητας  εκδήλωσης αστοχιών για αγορά αγροτεμαχιών ή οικοπέδων.
Μελέτες και έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων
 • Ειδικές υδρογεωλογικές μελέτες.
 • Έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και χρήσης νερού νέας υδροληψίας (γεώτρηση).
 • Έκδοση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης υδροληψίας (νομιμοποίηση γεώτρησης).
 • Οργάνωση και εκτέλεση ιδιωτικών έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (υδρογεωτρήσεις). 
 • Δοκιμαστικές αντλήσεις.
Υπηρεσίες Διαχείρισης Υδατικών πόρων 
 • Ψηφιοποίηση υφιστάμενου τρόπου διαχείρισης υδατικών πόρων Δήμων με χρήση G.I.S.
 • Δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων υφιστάμενων υδροληψιών Δήμων.
 • Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων με reports και γραφήματα μετά από κάθε κύκλο αναλύσεων. 
 • Συμπεράσματα - Προτάσεις μελετών - έργων για τη βελτίωση της ποιότητας νερού και τη μείωση του κόστους συντήρησης.
 • Εύρεση βέλτιστων λύσεων αξιοποίησης υδατικών πόρων.
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Τουριστικές εγκαταστάσεις και κτιριακά έργα. 
 • Έργα οδοποιίας. 
 • Υδραυλικά έργα. 
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων και ιλύων. 
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αποκαταστάσεις υπαρχόντων Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). 
 • Μελέτη ηχητικής όχλησης.
Υδραυλικές μελέτες - Οριοθετήσεις χειμάρων 
 • Προσωρινή οριοθέτηση.
 • Μόνιμη οριοθέτηση.
 • Διευθέτηση ποταμών και χειμάρρων.  
 • Ανομοιόμορφη ροή.
Μελέτες συγκοινωνιακών έργων
 • Οριστική μελέτη οδών.
 • Σύνταξη μελετών κυκλοφοριακών συνδέσεων.
 • Μελέτες σήμανσης ασφάλισης οδών και κόμβων.
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.