Μελέτες και έκδοση Αδειών

Η εταιρεία QATENERGY, επενδύοντας στην εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση των στελεχών και των μόνιμων συνεργατών της, έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στην εκπόνηση μελετών και έργων σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στις παρακάτω θεματικές ενότητες, σας παρουσιάζουμε τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, αρμοδιότητας Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων.
Η εταιρεία μας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών μας διαθέτει Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους Μηχανικούς, Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς, Γεωλόγους, Υδραυλικούς Μηχανικούς, οι οποίοι με την εμπειρία τους και τα υψηλά standards της εταιρείας, αναλαμβάνουν τη Μελέτη και/ή την έκδοση Αδειών για:
Αρχιτεκτονικές Μελέτες κατοικιών, βιομηχανοστασίων, κτηρίων γραφείων.
Στατικές μελέτες για τεχνικά έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού (τοίχους αντιστήριξης, φρεατοπάσσαλους, οχετούς, γέφυρες, κατασκευές αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών, κλπ.).