Κεντρικού κλιματισμού

Ο εξοπλισμός κλιματισμού ενός κτηρίου, είναι υπεύθυνος για την ενεργειακή κατανάλωση, κατά μέσο όρο, του 35% περίπου της συνολικής δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας μιας παραγωγικής μονάδας ή ενός μεγάλου κτηρίου, όπως ένα ξενοδοχείο. Η ενεργειακή κατανάλωση για τη λειτουργία του κλιματισμού δεν απασχολεί όμως μόνο το μεμονωμένο καταναλωτή, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η ενέργεια αυτή συνεπάγεται την εκποµπή χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, που αποτελεί το σηµαντικότερο από τους παράγοντες που οδηγούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα ψυκτικά μέσα που μέχρι σήμερα έχουν χρησιµοποιηθεί, συµβάλλουν σημαντικά στο περιβαλλοντικό κόστος του κλιµατισµού, αφού όταν διαρρέουν, προκαλούν µείωση του στρώµατος όζοντος και έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού για κάθε εφαρμογή θέρμανσης, ψύξης, αερισμού ή κλιματισμού, δεν είναι αντικείμενο απλά της προμήθειας κάποιου τύπου εξοπλισμού που κατορθώνει να μειώσει τη θερμοκρασία ενός χώρου ή να θερμάνει τον ίδιο χώρο το χειμώνα. Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού κλιματισμού είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, οι οποίες δυστυχώς τις περισσότερες φορές θυσιάζονται στο βωμό εμπορικών σκοπιμοτήτων ή παραβλέπονται λόγω έλλειψης βαθειάς γνώσης του αντικειμένου του κλιματισμού και των παραμέτρων που τον καθορίζουν ποιοτικά και ποσοτικά.

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση ενός σωστού συστήματος αυτομάτου ελέγχου διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το βαθµό απόδοσης ενός συστήµατος θέρμανσης-ψύξης ή εξαερισµού, ενώ η λειτουργία του, αποτελεί µία αδιάκοπη διαδικασία ελέγχου και βελτιστοποίησης πολλών παραμέτρων, με την οποία μπορεί να εξοικονοµηθεί το 10% μέχρι το 35% της ενέργειας που χρησιµοποιείται, εάν ακολουθηθούν πιστά οι κανόνες του σχεδιασμού του συστήματος. Κάθε συνιστώσα του εγκατεστημένου συστήµατος προσθέτει µια µικρή αλλά υπολογίσιµη συνεισφορά, αλλά όταν αθροιστούν όλες τις συνιστώσες, αποφέρουν ένα σηµαντικό ποσό εξοικονοµούµενης ενέργειας. Η συνετή διαχείριση του συστήµατος ψύξης και εξαερισµού µπορεί να µειώσει σηµαντικά την ενεργειακή κατανάλωση της επιχείρησης. Για παράδειγµα, η μεταβολή της θερµοκρασίας παραγωγής του ψυχρού νερού µπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην κατανάλωση ενέργειας, στο επίπεδο του 8%-10% για κάθε βαθµό µεταβολής.

Σημειώνεται όμως ότι σε ένα κτήριο διοίκησης, η άνεση των χρηστών, δεν πρέπει ποτέ να θυσιάζεται υπέρ της μέγιστης εξοικονόμησης αλλά πρέπει πάντα να αποτελεί την πρωταρχική σκέψη κατά τη διαχείριση του συστήµατος ψύξης και εξαερισµού. Στόχος της λειτουργίας του ενεργειακού διαχειριστή πρέπει να είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση που χρησιµοποιείται για τη διατήρηση των συνιστώµενων επιπέδων θερµοκρασίας και ποιότητας του αέρα και όχι η υποβάθµιση του επιπέδου των συνθηκών άνεσης στους διάφορους χώρους του κτηρίου.

Όμως ο μόνος τρόπος για να διατηρηθεί κάθε σύστηµα σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και απόδοσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργικής του ζωής, είναι ο έλεγχός του από αυτόματο σύστημα εποπτείας και η συντήρησή του προληπτικά και μεθοδικά, από εξειδικευμένους τεχνικούς.

H εταιρεία μας επεμβαίνει στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, ελέγχει την ποιότητα λειτουργίας του εξοπλισμού, καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση και αφού μελετήσει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, προτείνει την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας του εξοπλισμού κλιματισμού, με γνώμονα τον έλεγχο της θερµοκρασίας, της υγρασίας, της ποιότητας του προσαγόμενου αέρα, την ενεργειακή εξοικονόμηση, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τον εξορθολογισμό της χρήσης της εγκατάστασης.

Σε νέες εγκαταστάσεις, όπου δεν υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός κλιματισμού, αερισμού, θέρμανσης ή ψύξης, μελετούμε και σας προτείνουμε μια ολοκληρωμένη σύνθεση εξοπλισμού από μηχανήματα υψηλού βαθμού απόδοσης, μικρής ενεργειακής κατανάλωσης, όπου προβλέπουμε:

 • Τον ετεροχρονισμό της χρήσης του εξοπλισμού, ώστε να αποφεύγονται αιχμές της ενεργειακής απαίτησης.
 • Το μεγάλο βαθμό της ηλιακής αξιοποίησης για παραγωγή ζεστού νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Την αποταμίευση της ενέργειας για ετεροχρονισμένη χρήση.
 • Την αυτοματοποίση της λειτουργίας του εξοπλισμού.
 • Τη διατήρηση των παραμέτρων λειτουργίας στους κλιματιζόμενους χώρους με αισθητήρια ελέγχου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από εργαζομένους.
 • Την αξιοποίηση της εξωτερικής θερμοκρασίας για την απόρριψη εγκλωβισμένων στο εσωτερικό θερμικών φορτίων, τα οποία αν απορροφηθούν από κλιματιστικά μηχανήματα, αυξάνουν πολύ την ηλεκτρική κατανάλωση.
 • Τη χρήση αντλιών θερμότητας αερόψυκτων ή όπου είναι δυνατόν, γεωθερμικών.
 • Την αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από τη λειτουργία των ψυκτικών συγκροτημάτων ή των αντλιών θερμότητας.
 • Την σωστή μόνωση των αεραγωγών κλιματισμένου αέρα και των υδραυλικών δικτύων.
 • Την προστασία από την μη ωφέλιμη ηλιακή ακτινοβολία.
 • Τον έλεγχο της εκκίνησης και της λειτουργίας των κινητήρων, ώστε να μειώνεται η άεργος ισχύς.
 • Τη χρήση κινητήρων τύπου inverter σε κυκλοφορητές και αντλίες και τη διακοπή λειτουργίας τους, όταν η χρήση τους δεν είναι απαραίτητη.
 • Την οργανωμένη προληπτική και τακτική συντήρηση του εξοπλισμού.

Ανεξάρτητα από το είδος της χρήσης του κτηρίου που κλιματίζεται, αν υπάρχει κεντρικός κλιματισμός που απαρτίζεται από λέβητες, ψύκτες, αντλίες θερμότητας και κυρίως κεντρικές μονάδες προκλιματισμένου ή κλιματιζόμενου  αέρα, τότε η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου ελέγχου της εγκατάστασης, είναι απολύτως απαραίτητη.
Ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου του εξοπλισμού κλιματισμού και των κεντρικών μονάδων προκλιματισμού αέρα, ελέγχει τη λειτουργία όλου του εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις θερμοκρασίες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος, την απαίτηση αερισμού των χώρων, την παρουσία ατόμων σε ένα χώρο, την ανάγκη απόρριψης εγκλωβισμένου θερμού αέρα από τους χώρους, την απαίτηση καθαρού και φιλτραρισμένου αέρα στο εσωτερικό των χώρων, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός κτηρίου, κλπ.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου, σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή σε νέες, το οποίο:

 • Προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις και τις συνθήκες της δικής σας εγκατάστασης. Σας ενημερώνει αν το επιθυμείτε, ανεξαρτήτως τόπου που βρίσκεστε, για τις ποιοτικές και ποσοτικές παραμέτρους λειτουργίας, για την όποια λανθάνουσα κατάσταση του εξοπλισμού και την ανάγκη τεχνικής επέμβασης ή συντήρησής του.
 • Παρακολουθεί συνεχώς τις απαιτήσεις του κτηρίου και οργανώνει τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτόματα, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και της ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κόστους της εγκατάστασης. Σημειώνουμε ότι η λειτουργία του κλιματισμού είναι το πιο ενεργοβόρο τμήμα του εξοπλισμού ενός κτηρίου, ενώ αν πρόκειται για παραγωγική μονάδα, το κόστος της λειτουργίας της εγκατάστασης επιβαρύνεται με το κόστος της θέρμανσης ή της ψύξης του νερού για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Παραμετροποιούμε το σύστημα αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης κλιματισμού, ώστε να προσαρμόζεται τόσο στις ενεργειακά αποδοτικότερες συνθήκες λειτουργίας, όσο και στην ιδιαιτερότητα των απαιτήσεων κάθε εγκατάστασης. Εννοείται ότι ο σχεδιασμός του συστήματος αυτόματου ελέγχου εξασφαλίζει την απαιτούμενη ευελιξία, ώστε να προσαρμόζεται απόλυτα στις εκάστοτε απαιτήσεις των αναγκών παραγωγής μιας βιομηχανικής μονάδας ή της χρήσης ενός κτηρίου, ξενοδοχείου, νοσοκομείου, κλπ.