Νοσοκομείων

Στη χώρα μας η ιατρική περίθαλψη βασίζεται κυρίως στη δημόσια μέριμνα. Για το λόγο αυτό όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ακόμη και μικρές πόλεις διαθέτουν μεγαλύτερα ή μικρότερα νοσοκομεία, το μέγεθος των οποίων εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής που καλύπτουν. Σε μικρότερες πόλεις ή και κωμοπόλεις μικρότερα κτήρια μέχρι 1000 m2 καλύπτουν τα περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής βοήθειας, μικρότερης κλίμακας. Η συντριπτική πλειοψηφία των κτηριακών δομών των νοσοκομείων είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα ηλικίας 12-15 ετών, στην καλύτερη περίπτωση. Ο έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισμού γίνεται χειροκίνητα ή τον τελευταίο καιρό, λόγω ελλείψεως προσωπικού, η λειτουργία τους αποτελεί αναγκαστικά προσάρτημα καθήκοντος κάποιου διοικητικού υπαλλήλου ο οποίος, στην καλύτερη περίπτωση, έχει κάποιες λίγες τεχνικές γνώσεις. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εκπληκτική συνεισφορά των ηλεκτρονικών στον αυτόματο έλεγχο εγκαταστάσεων, με πολύ μικρό κόστος, το οποίο αποσβένεται πολύ γρήγορα, δημιουργεί σήμερα επιλογές εξοπλισμού και τρόπους χρήσης του εξοπλισμού αυτού, με λειτουργικό κόστος 40-50% μικρότερο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης 10ετίας για ένα νοσοκομείο 200-300 κλινών!

Η εταιρεία QATENERGY αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας και το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού, μελετά ποσοτικά και ποιοτικά τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου και προτείνει τις λύσεις που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε το κτήριο του νοσοκομείου να αναβαθμιστεί ενεργειακά και να μειωθεί η απαιτούμενη δαπάνη για την ενέργεια που απαιτεί η χρήση του.

Κάθε κτήριο νοσοκομείου λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και απαιτεί εγκαταστάσεις εξοπλισμού με δυνατότητα εφεδρείας, ώστε η λειτουργία του να είναι απρόσκοπτη.
Οι κρίσιμοι παράγοντες που ελέγχουμε και οι προτεινόμενες από την εταιρεία μας δράσεις, προκειμένου να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το κτήριο, είναι εν συντομία:

 • Ο προσανατολισμός του κτηρίου
  Όλα τα ανοίγματα του κτηρίου που δέχονται ηλιακή ακτινοβολία πρέπει να διαθέτουν εξωτερικά σκιάδια, ώστε να αποτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία από το να εισέρχεται σε εσωτερικούς χώρους, όταν δεν είναι επιθυμητή (καλοκαίρι).
 • Η θερμομόνωση της ταράτσας
  πρέπει απαραίτητα να καλύπτει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές μόνωσης, ώστε να αποτρέπεται η θερμική αγωγή προς και από το εσωτερικό του κτηρίου.
 • Τα ανοίγματα του κτηρίου,
  πρέπει απαραίτητα να είναι καλυμμένα με κουφώματα θερμομονωτικά με προφίλ θερμοδιακοπτόμενα και με ενεργειακά τζάμια.
 • Τα υαλοπετάσματα και τα στέγαστρα των αιθρίων
  πρέπει να είναι ενεργειακά ή σε περίπτωση που το κόστος αντικατάστασης των υφιστάμενων δεν είναι μικρό, να τοποθετούνται αντιηλιακές μεμβράνες περιορισμού της υπέρυθρης ακτινοβολίας.
 • Ο τεχνητός εσωτερικός φωτισμός
  του κτηρίου πρέπει να ικανοποιείται από φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led, με αυτόματο έλεγχο δύο συνήθως σταδίων ανάλογα με το ποσοστό φυσικού φωτισμού που διαθέτει ο κάθε χώρος. Ο έλεγχος του φωτισμού πρέπει να γίνεται ανά δωμάτιο και οπωσδήποτε ηλεκτρονικά, ώστε να μην εξαρτάται η ενεργοποίησή του από τους ήδη επιβαρυμένους εργασιακά νοσοκόμους! Περιφερειακά δωμάτια ασθενών, με επαρκή φυσικό φωτισμό δεν θα πρέπει να φωτίζονται και τεχνητά, αν δεν είναι απαραίτητο. Σημειώνεται ότι ένα μέτριου μεγέθους νοσοκομείο διαθέτει 1800-2000 φωτιστικά 4Χ18 Watt με λάμπες φθορισμού. Αν τα φωτιστικά αυτά λειτουργούν κατά μέσο όρο 18 ώρες/ημέρα, η αντικατάστασή τους με QAT Panel Led 595X595 θα σημαίνει ηλεκτρική εξοικονόμηση 657.000 kWh/έτος, ενώ ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης θα είναι μικρότερος του 1,5 έτους.
 • Ο τεχνητός εξωτερικός φωτισμός του κτηρίου
  πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται ηλεκτρονικά με φωτομετρικές διατάξεις και χρονοδιακόπτες, ώστε να μην παραμένει αναμμένος, όταν δεν είναι απαραίτητο.
 • Ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου
  πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται από κεντρικό αυτόματο σύστημα ελέγχου (BMS), το οποίο προσδιορίζει με ακρίβεια τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού θέρμανσης του κτηρίου, με σύστημα αντιστάθμισης. Καυστήρες πετρελαίου ή αερίου, ψύκτες και πύργοι ψύξης ελέγχονται επίσης από το BMS. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλού βαθμού απόδοσης, και μεγάλης αξιοπιστίας. Η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού προτείνεται ανεπιφύλακτα, αφού η μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση των σύγχρονων μηχανημάτων οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση.
 • Η μόνωση των δικτύων κλιματισμού
  ​αεραγωγών ή υδραυλικών, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά προδιαγεγραμμένη και τοποθετημένη, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι θερμικές απώλειες από τη λειτουργία της εγκατάστασης.
 • H φύτευση του περιβάλλοντα χώρου
  πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο κλίμα της περιοχής, με δέντρα εύκολα στην επιμέλειά τους, που προσφέρουν ολική σκίαση στον υποκείμενό τους χώρο ή πράσινο που διαχειρίζεται βιοκλιματικά την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να αποφεύγεται η θέρμανση των διαστρωμένων υλικών και κατά συνέπεια η εκπομπή θερμότητας της απογευματινές και νυχτερινές ώρες.
 • Ο εξοπλισμός ψύξης, θέρμανσης του κτηρίου
  πρέπει να συνεργεί με γεωθερμικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό αποθήκευσης ενέργειας σε δοχεία αδρανείας και αν υπάρχουν κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, με εναλλάκτες ανάκτησης. Τα μηχανήματα ψύξης πρέπει να είναι ελεγχόμενης απόδοσης, ώστε να παράγουν μόνο το απαιτούμενο φορτίο ψύξης, ενώ η διαστασιολόγησή τους αποτελεί πολύ κρίσιμο παράγοντα για τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση.
 • Οι κεντρικές μονάδες προκλιματισμένου αέρα
  πρέπει να λειτουργούν απαραίτητα με αυτόματο έλεγχο, ώστε να περιορίζεται η ανανέωση αέρα στο απολύτως απαραίτητο και σύμφωνα με τους υγιειονομικούς κανόνες, ενώ η θερμοκρασία του προκλιματισμένου αέρα να ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια. Κάθε βαθμός διαφοράς στη θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα, μεταφράζεται σε σημαντικά ποσά ενέργειας.
 • Οι θερμοστατικές κεφαλές
  θα πρέπει απαραίτητα να είναι τοποθετημένες σε κάθε θερμαντικό σώμα του κτηρίου του νοσοκομείου. Ανατολικού, δυτικού, ή νότιου προσανατολισμού δωμάτια ή γραφεία λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας επιτυγχάνουν την επιθυμητή θερμοκρασία νωρίτερα απ' ότι τα βορεινά δωμάτια. Η διακοπή της παροχής του θερμού νερού σε κάθε θερμαντικό σώμα, όταν η θερμοκρασία του κάθε χώρου που είναι εγκατεστημένο έχει επιτευχθεί, σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία σε άλλη περίπτωση θα αποτελούσε καθαρή σπατάλη. 
 • Η ηλιακή αξιοποίηση
  σε κτήρια νοσοκομείων επιβάλλεται να είναι η μέγιστη δυνατή, στο βαθμό που επιτρέπει η έκταση της ταράτσας και το ύψος της επένδυσης. Ηλιοθερμικά συστήματα, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και υποβοήθησης θέρμανσης του κτηρίου, πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιούνται στο μέγιστο βαθμό, ενώ φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορούν να παράγουν ρεύμα, μειώνοντας τις απαιτήσεις ενέργειας από το δίκτυο.
 • Η παραγωγή ατμού
  σε ένα νοσοκομείο συνήθως είναι επιβεβλημένη. Η ανύψωση της θερμοκρασίας του προσαγόμενου στην ατμογεννήτρια νερού με ηλιακή υποβοήθηση και η αξιοποίηση της θερμότητας των συμπυκνωμάτων, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου για την παραγωγή ατμού, κατά 40-75%.
 • Ο τρόπος λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού
  και ο εξοπλισμός του πρέπει απαραίτητα να είναι αυτόματος, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εξοικονομεί θέσεις εργασίας, ενημερώνει για οποιαδήποτε δυσλειτουργία και μειώνει το λειτουργικό κόστος του κτηρίου.  
 • Το αιολικό δυναμικό της περιοχής
  αν είναι επαρκές μπορεί να αξιοποιηθεί με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, με το παραγόμενο ρεύμα κατά τη διάρκεια μέρας και νύχτας να προσφέρεται στην εγκατάσταση του κτηρίου.  
 • Η ημερήσια καμπύλη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
  πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ομαλή χωρίς στιγμιαίες αιχμές. Στόχος μας επίσης είναι ο περιορισμός της μέγιστης απαιτητής κατανάλωσης και ο ετεροχρονισμός της χρήσης του εξοπλισμού του κτηρίου.
 • Η άεργος ισχύς
  της εγκατάστασης του νοσοκομείου θα πρέπει να αντισταθμιστεί, μέσω διατάξεων στο Γενικό Ηλεκτρικό Πίνακα του κτηρίου.
 • Οι ηλεκτρικοί πίνακες του κτηρίου
  θα πρέπει να είναι σύγχρονοι με διατάξεις ελέγχου και επιτήρησης του εξοπλισμού, οι οποίοι θα πρέπει να ελέγχονται είτε χειροκίνητα ή από το αυτόματο σύστημα ελέγχου του κτηρίου.
 • Οι αντλίες, κυκλοφορητές και κινητήρες
  του νοσοκομείου θα πρέπει απαραίτητα να λειτουργούν είτε με διατάξεις inverter είτε με τη χρήση ομαλών εκκινητών, ώστε να αποφεύγονται οι στιγμιαίες αιχμές στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η χοάνη εξαερισμού του παρασκευαστηρίου 
  πρέπει να είναι διπλών τοιχωμάτων ώστε η λειτουργία της απαγωγής αέρα από τη κουζίνα κατά τη λειτουργία της, να μην απάγει κλιματισμένο αέρα από γειτνιάζοντες χώρους που κλιματίζονται.

Ανάλογα με το μέγεθος, τη γεωγραφική θέση του νοσοκομείου, τα οικονομικά δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν για κάθε κτήριο, η εταιρεία μας προτείνει τα καταλληλότερα μέτρα και παρεμβάσεις που θα ήταν απαραίτητα, προκειμένου να περιοριστεί κατά το μέγιστο δυνατό, τόσο η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας όσο και η χρήση υγρών ή στερεών καυσίμων, με απώτερο στόχο να περιοριστεί το λειτουργικό κόστος του κτηρίου και να μειωθεί στο ελάχιστο η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη χρήση του, χωρίς να επιβαρύνεται στο ελάχιστο η άνεση ασθενών και εργαζομένων.