Ενεργειακές αναβαθμίσεις

Η αύξηση των κτηριακών κατασκευών κάθε χρήσης στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς και οι αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των παραγωγικών, μεταποιητικών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, οδήγησαν σε εθνικές επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην καύση ορυκτών ανθράκων, με δυσμενείς οικολογικές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από την έκλυση ρύπων, κυρίως στις περιοχές εξόρυξης.
Οι καταναλωτές επιβαρύνονται με μεγάλο κόστος χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το "ενεργειακό αποτύπωμα" κάθε κτηρίου δυστυχώς βρίσκεται πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η προνομιακή γεωγραφική θέση της χώρας μας, η μεγάλη ηλιοφάνεια, το ήπιο κλίμα και η έλλειψη ακραίων θερμοκρασιών περιβάλλοντος, καθώς και η διάθεση στην αγορά εξοπλισμού με μικρές ενεργειακές απαιτήσεις και μεγάλο βαθμό απόδοσης, προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες των κτηρίων να επενδύσουν λογικά ποσά, με πολύ γρήγορες αποσβέσεις, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Η χρήση ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) μειώνει την ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, με πολύ σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία.

Η QATENERGY αναλαμβάνει τη μελέτη καθώς και την υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών, κτηρίων γραφείων, βιομηχανιών, υπεραγορών (super markets), σχολείων, νοσοκομείων, θερμοκηπίων, κολυμβητηρίων & πισίνων, ψυκτικών θαλάμων, κλπ. με εγγυημένο αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας και εγγυημένης ποιοτικής λειτουργίας του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
Ελέγχουμε και καταγράφουμε ποιοτικά και ποσοτικά την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου που σας ενδιαφέρει, μελετούμε τις ηλεκτρικές και/ή θερμικές καταναλώσεις, αποτυπώνουμε τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και συντάσσουμε την τεχνικοοικονομική ανάλυση των προτεινόμενων δράσεων και παρεμβάσεων, με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση στο κτήριο.
Σας προτείνουμε επεμβάσεις και λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και η χρήση υγρών καυσίμων στο κτήριό σας, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους του κτηρίου και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση τους.